til forsidenTippe Consult
 

Elisabeth Egekvist
Cand.mag. og NLP-terapeut
Egernvej 45, Tranum
9460 Brovst

Telf. 98 14 33 38/50 95 01 09
 tippedk@msn.com

Medlem af SheBizz

"Den vigtigste opgave i dag er måske at lære at tænke på en ny måde"
(Gregory Bateson, eng/amr. tænker og antropolog (1904-1980))
 

Imaginal Livskunst

Med Imaginal Livskunst ønsker vi at tilbyde vores bidrag til løsningen af denne store opgave

Med ordet imaginal henvises til den dimension af livet, som på latin kaldes mundus imaginalis, og som i sin oprindelige betydning peger på en engle- og åndeverden, som det er mennesket forundt at nå i en mystisk oplevelse ved hjælp af sin kreative imagination. I dette koncepts nutidige forståelse anvendes begrebet langt mere bredt, idet vi arbejder ud fra den antagelse, at den såkaldt mystiske oplevelse kun er én side af sagen, og at det er muligt også i den ydre verden at anvende den kreative imagination til at fortolke sit livs hændelser ind i en ny, udvidet ramme. Læs mere i forordet til bogen Det Imaginale Livssyn - introduktion til en kreativ tankegang.

Ægte nyt opstår gennem kreativ tænkning
...
det nyes overlevelse afhænger af, om dette kan omsættes til brug i menneskets hverdag.

Det er konceptets tese, at den Imaginale Livskunst introducerer ægte nytænkning, idet den nedbryder rationalitetens herredømme over den menneskelige bevidsthed og tankegang, uden dog at eliminere dennes suverænitet i forbindelse med udfoldelsen af den praktiske, konkrete del af tilværelsen. Med Imaginal Livskunst  fokuserer vi på den kunst, det er at leve sit liv i spændingsfeltet mellem det at være et individ, som adskiller sig fra andre mennesker, og som har personlige behov, og det at være et aspekt af en menneskehed i lighed med alle andre mennesker.

Ægte nyt pirrer nysgerrigheden og vækker livsglæden
...
hertil kræves åbenhed og mod til at være anderledes.

Fremtidens menneske vil kræve mere fylde i livet end den, som materielle goder kan tilbyde. Kun de færreste ønsker at give afkald på de fordele, som den teknologiske udvikling har medført, men mange mærker også et behov for at finde en mening og glæde ved livet, som ikke findes her. Dette betyder, at vi må begynde at åbne øjnene for den fortælling, som det enkelte menneskes levede liv beretter på et tilsyneladende arketypisk plan, og som foregår i et billedsprog, der netop ikke er konkret og derfor vækker ens barnlige nysgerrighed og livsglæde.

Ægte nyt viser fremad mod det usikre, som ikke har været prøvet før
...
om dette kan bære vil kun den, der tør satse få mulighed for at afprøve.

Imaginal Livskunst tilbyder en ny livsanskuelse, som kort fortalt går ud på, at ethvert menneske lever på to planer, nemlig et konkret, praktisk plan, som er tilgængeligt med de fem sanser, og et meta-plan, som er tilgængeligt gennem den kreative imagination. Sidstnævnte plan nås i sin indre form gennem drømme, intuitioner, mystiske oplevelser m.v. og i sin ydre form gennem en fortolkning af sit livs hændelser ind i en  arketypisk ramme. Her bliver livet en spændende og til tider gådefuld historie, som det kræver opmærksomhed og refleksion, men også humor og lethed at afdække.

For den som har mod til at tage et opgør med tillærte vaner og konfrontere sig med kulturelt betingede overbevisninger, vil der blive tale om at byde livet op til en dans, som det kræver udholdenhed og smidighed at deltage i. Det kræver, at man ærligt tør iagttage sig selv og sine "fejltrin" i livets store spejl, - og ikke mindst at man tør begynde at påtage sig den forpligtelse, der følger med, når man opdager sin egen åndsstyrke.

Med Imaginal Livskunst kan man opnå en selvberoenhed, der hæver sig højt op over egoismens domæne. Dette er ikke nødvendigvis pænt og behageligt, men det er ægte og holdbart, og hvis din interesse er fanget kan du læse mere om konceptets opståen her.

Det er muligt at se den Imaginale Livskunst anvendt på mange områder i samfundet. Vi har indtil videre valgt at tilbyde assistance inden for følgende:

 

Imaginal Coaching og Selvudvikling

Imaginal Virksomhedsudvikling

Imaginal Supervision

Imaginal Eksistensterapi

 


Konceptet er rettet mod enhver, der har lyst til at udvide sit livssyn og erhverve nye metoder til at opdage sig selv, - måske fordi der er opstået et indre behov herfor, eller måske fordi man ønsker at udvikle sit firma eller den arbejdsplads, hvorpå man er ansat på en ny måde. Konceptet kan også bruges til at anskue virksomheder på en kreativ måde, der kan sætte fokus på hidtil upåagtede aspekter og befordre en sund udvikling. Desuden er der mulighed for at udforske samspillet mellem mennesker på nye måder, - det gælder både i forholdet mellem leder og ansatte, mellem underviser og studerende eller mellem terapeut og klient. Uanset hvad, kan de indhøstede erfaringer omsættes til et personligt, fagligt og/eller erhvervsmæssigt vækstgrundlag.