Til forsiden

Oversigt over den danske udgave

link til spirituelle oplevelser

 

Læs mine bøger:

Golf, - det dybe mysterium (2007). Bogen kan købes i diverse internetboghandler for ca. kr. 100,00.

Det imaginale livssyn, - introduktion til en kreativ tænkemåde (2005). Bogen kan lånes på biblioteket eller downloades her som pdf-fil til dit eget personlige brug.

Nærværende hjemmeside er opbygget over en årrække i et forsøg på at præsentere nogle tanker og ideer omkring virkelighedens beskaffenhed og menneskets formåen, som er opstået, efter at jeg i 1994 som 46-årig blev udsat for en lang række spontant opståede spirituelle oplevelser. Det har været en både spændende og ofte temmelig ensom proces, som har ført mig vidt omkring i min mangeårige søgen efter forklaring og forståelse.

Min 'græsrods'-forskning tager ganske vist udgangspunkt i nogle personlige hændelser, men det har gennem hele forløbet været essentielt for mig at sætte mine erfaringer ind i en neutral og rationel ramme, som kunne danne baggrund for yderligere undersøgelser, evt. gennem kobling til andre videnskabsgrene end de af mig anvendte. For mit vedkommende har jeg bevæget mig gennem en lang række studier inden for psykologi, (verdens)filosofi og videnskabsteori på universitetsplan, ligesom jeg på eget initiativ har studeret Gregory Batesons teorier. Min baggrund for disse studier var en erhvervssproglig uddannelse fra Handelshøjskolen og et 4-årigt forløb inden for NLP, terapi og kommunikation, samt en ansættelse i Danske Banks valutaafdeling gennem 25 år.

Foruden diverse artikler og en række universitetsprojekter er mine anstrengelser mundet ud i en bog, som jeg selv udgav i 2005. Bogen hedder Det Imaginale Livssyn, og kan lånes på biblioteket, jvf. www.bibliotek.dk. Du kan finde en smagsprøve på bogen her. Ophavsretten til bogen er naturligvis min, men den kan frit anvendes og citeres til ikke-kommerciel brug under henvisning til min hjemmeside og til mig som ophavskvinde.

Med udgangspunkt i det livssyn, der fremstilles i bogen, har jeg endvidere udviklet et forslag til, hvordan dette kan anvendes i praksis, hvilket jeg mener kan bidrage til at løse de problemer, som man møder i vores moderne samfund, efterhånden som globaliseringen trænger sig på og gamle hidtil uantastede autoriteter nedbrydes. En del mennesker indser i den forbindelse nødvendigheden af at udvikle sig selv, altså indgå i et mere eller mindre formaliseret selvudviklingsforløb, som byder den enkelte person at undersøge og efterprøve holdbarheden af de grundantagelser, som den pågældende uden betænkning har overtaget fra sin kultur og sin familie bl.a. gennem opdragelse og sprog.

I mit koncept, Imaginal Livskunst, opstiller jeg nogle elementer, som jeg finder af stor betydning i en sådan selvudviklingsproces. Dette kan du læse mere om her. I korte træk drejer det sig som at tage det fulde ansvar for sit liv og gøre sig fri af alt, hvad der ikke stemmer overens med de indre fornemmelser. Det er både såre enkelt og utroligt krævende. Det er både leg og alvor. Det er både sjovt og alvorligt. Det drejer sig i bund og grund om at lære at leve i en form for paradoks, idet mennesket både er et fysisk og et åndeligt væsen, hvilket stiller krav fra to fundamentalt forskellige sider.

Et væsentligt bidrag til den udvikling, som jeg ønsker at arbejde for, udgøres af en teori, som er blevet udviklet og beskrevet af C. Otto Scharmer i bogen Theory U. Heri introducerer Scharmer en tilstand, som han kalder presencing (dvs. "sensing in the present"), der gør det muligt at anskue en situation i en helt ny kontekst, der er uden egoistiske interesser. Som jeg ser det, kan Scharmers teori forstås i lyset af det imaginale livssyn, som jeg argumenterer for i min ovennævnte bog. Du kan læse mere om anvendelsen af Theory U i praksis i mit projekt Identitet og Krise (pdf-fil).

Som et eksempel på en selvudviklingsproces, der sandsynligvis ikke foregår særlig bevidst, kan jeg nævne en sportsgren som golf, hvis tiltrækningskraft  mange har svært ved at forstå, men som andre ikke desto mindre oplever på egen krop. Med Imaginal Livskunst bliver det muligt at forklare sportens evne til at fænge også den mere modne del af befolkningen: her er ikke tale om et intetsigende og formålsløst tidsfordriv for folk, der ikke gider 'rigtigt' arbejde. Her er tale om en bearbejdning af nogle mentale forestillingsbilleder, som ellers ville holde personen i en stivnet bevidsthedsstruktur, der kunne hindre kreativitetens frie bevægelighed ved bl.a. at fordreje ansvarlighedens ejerskab.

Læs mere herom i min bog Golf, - det dybe mysterium (2007). Få en smagsprøve på bogen her.

Der kan siges meget mere om dette emne, og jeg er så småt begyndt ved at skrive nogle artikler, hvori jeg forsøger at udtrykke mine tanker. Læs mere her.

Kommentarer modtages gerne på tippedk@msn.com.

God fornøjelse.

Elisabeth Egekvist
Cand.mag. og 'græsrods'-forsker
Tranum, 9460 Brovst