Til forsiden


Imaginal Coaching og Selvudvikling


Elisabeth Egekvist
Cand.mag. og NLP-terapeut
Th. Staunings Vej 60
9210  Aalborg SØ

Telf. 98 14 33 38/50 95 01 09

 tippedk@msn.com
 


Læremester og lærling

Et imaginalt coaching og selvudviklingsforløb kan i et vist omfang sammenlignes med den erfaringsbaserede læreproces, som finder sted mellem en læremester og en lærling. Der er imidlertid tale om et ganske særligt håndværk, idet man skal lære mestre sit eget liv på en ny måde. Læremesterens redskaber er derfor også specielle og vil bestå af en blanding mellem personlige erfaringer gjort på egen krop i eget levet liv, samt andre kilders viden indhentet gennem utallige samtaler og mange års studier. Disse sættes ind i en mere teoretisk forståelsesramme, der henter sin inspiration fra flere forskellige videnskabelige traditioner, og tilbyder således lærlingen mulighed for at uddrage sin egen forståelse, som det vil være op til den enkelte at føre over i sit eget liv.

Der stilles derfor krav til lærlingen om en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed.

Et vigtigt element i processen er at arbejde hen imod en forståelse af sig selv som et multi-dimensionalt væsen i en verden, som har langt flere facetter, end man normalt forestiller sig.  Lærlingen vil således blive præsenteret for et livssyn som på afgørende vis afviger med det traditionelle, og dette kan kun ske, hvis man er parat til at bryde med gamle tros- og overbevisningssystemer, som stammer fra barndommens opdragelse og samfundets normer. Læs evt. mere i forordet til bogen Det Imaginale Livssyn - introduktion til en kreativ tænkemåde.

Der stilles derfor krav til lærlingen om en høj grad af åbenhed og omstillingsparathed.

I forbindelse med den teoretiske undervisning vil der blive taget udgangspunkt i de interesse- og problemfelter, som lærlingen bringer op, og det vil blive drøftet, hvorledes disse kan anskues på en ny og anderledes måde. I begyndelsen vil læremester og lærling i fællesskab lade den enkelte situation fortælle sin helt unikke historie, men efterhånden vil det blive lærlingen, som på egen hånd skal kunne klare dette. Det skal her kort nævnes, at det drejer sig om at lære at tolke det levede livs oplevelser og give disse ny betydning. Man kan i et vist omfang sige, at der bliver tale om at lære det metaforiske sprog, dvs. det billedsprog at kende, som benyttes på tilværelsens meta-plan. Dette har sin egen logik, og følger ikke den sædvanlige fornuftige tankegang. Ved at blive bevidst herom og ved at lære at bruge den viden, der tilbydes herved, kan man give sit liv en helt ny dimension, som beriger og forfrisker, og som bringer humor, intensitet og ægte glæde ind i dagligdagen. Det imaginale element i undervisningen forudsættes således at henvise til et reelt eksisterende ikke-fysisk niveau af tilværelsen, som ethvert menneske har kontakt med via sin kreative imagination eller forestillingskraft.

Der stilles derfor krav til lærlingen om en høj grad af humor og mod til at forlade fornuftens domæne og bevæge sig ud på usikkerhedens klippegrund.

Vi introducerer ordet alvors-lethed, hvilket betyder, at nok tager vi tingene seriøst, men også med en vis lethed, - altså med et gran salt. Sand udvikling kan kun finde sted under bevægelse, og som levende væsener hverken kan eller skal vi nå til et sted, hvor vi har fuld kontrol. Udvikling stagnerer og dør, hvis tingene tages alt for bogstaveligt og alvorligt.

I undervisningsforløbet vil læremesteren bringe sig selv og sine livserfaringer i spil for at gøre det muligt for lærlingen at drage analogier til sit eget liv og begynde at opdage, hvilke redskaber vedkommende selv har til at nå frem til en forståelse af sin egen intuitive viden. Det antages således, at der i læremesterens oplevelser findes elementer, som vil gøre det muligt også for lærlingen at se sit liv i et nyt lys og hermed give det en ny mening på sin egen måde.

Herefter overlades det til lærlingen at tage den nye viden med ud i sit eget liv og prøve tingene af i praksis. De erfaringer, der drages i denne forbindelse, vil blive drøftet og bearbejdet i efterfølgende sessioner, indtil lærlingen har fundet sin egen unikke vej og er i stand til at gå videre på egen hånd.

Der vil være mulighed for i et vist omfang  på et teoretisk plan at drøfte den verdensopfattelse, der ligger til grund for konceptet, ligesom den særligt interesserede kan henvises til videnskabelig litteratur, som kan belyse emnet med større dybde. Samtidig må det også understreges, at selve anvendelsen af de fremsatte tanker står helt for konceptudviklerens egen regning og ikke nødvendigvis stemmer overens med de intentioner, som de pågældende teoretikere har haft. Disse har tjent som inspirationskilder, der bl.a. har gjort det muligt at sætte ord på nogle intuitioner, men ingen af de fremførte teorier dækker fuldt ud de tanker, som findes i konceptet.

Til toppen

Hvorfor vælge imaginal coaching og selvudvikling?

Det er vigtigt at gøre sig klart, at imaginal coaching og selvudvikling først og fremmest sigter mod at igangsætte en proces, der har til formål at bidrage til, at en person bliver mere autentisk i forhold til sin egen intuitive opfattelse af sig selv. Specifikke problemer vil indgå som et led i lærlingens samlede forståelse af sit liv, men det vil ikke være et mål i sig selv at løse disse. Det er imidlertid konceptets antagelse, at såvel fysiske som psykiske problemer kan anses som indgangsporte til et dybereliggende niveau, og at såkaldte problemer grundlæggende skyldes en manglende eller misforstået kommunikation mellem to niveauer i det pågældende menneske. Når denne bliver erkendt og rettet op, antages det, at problemerne får mulighed for at løse sig selv i takt med, at selvudviklingsprocessen skrider frem.

At vælge imaginal coaching og selvudvikling giver en person mulighed for at komme i kontakt med intuitioner, der fra at være noget vagt og tilfældigt kan gå hen og blive det mest sikre støttepunkt i ens liv. Og et sådant sted føler mange et behov for i en verden, hvor det som eksperter siger den ene dag, modsiges den næste. Livet er blevet så hektisk og informationerne så mangfoldige, at det er nødvendigt at oparbejde en god kontakt til ens indre kerne, hvorudfra vi hver især kan bedømme de situationer, vi udsættes for, og herefter drage vores egne konklusioner. Men når vi vil nærme os vores egen indre kerne, må vi også begynde at erkende, at vi er meget mere end den fysiske person, vi troede, vi var. Og når vi først opdager dette, bliver vi klar over, at denne sandhed også gælder for alle andre mennesker. Hermed begynder vi at kunne hæve os til et niveau, som ligger over det personlige og egoistiske, og som frisætter os fra den "jeg-alene-vide"-position, der dybest set bunder i angst for at miste det fodfæste, som vi alle opbygger gennem opvækst, uddannelse og arbejde. Resultatet er en form for frygtløshed, som netop ikke er at bilde sig selv ind, at man aldrig er bange, men tværtimod at erkende, at man er det, og være i stand til at træffe sine valg ud fra denne position.  At lære sig selv at kende, - at møde sig selv med total ærlighed, - at hente sine fortrængte "dårlige sider" ind i varmen og stå ved dem, - at holde af sig selv på trods af alle såkaldte svagheder, - at kunne le ad sine egne tåbeligheder ... giver ægte fred i sindet.

En modig satsning
At påbegynde et imaginalt coaching og selvudviklingsforløb er på mange måder en modig satsning, idet man bliver nødt til at se sig selv og sine vaner i øjnene. Det er helt essentielt, at processen igangsættes på totalt frivillig basis og ud fra et inderligt ønske i én selv.

Før man går i gang, må man derfor gøre op med sig selv, hvorvidt tiden er inde til:

 

Fremgangsmåde

Et imaginalt coaching og selvudviklingsforløb vil typisk blive indledt med en samtale på ca. 1 time. Denne har til formål at afklare, hvorvidt der kan skabes en så tryg relation mellem læremester og lærling, at det er muligt at påbegynde den undertiden vanskelige proces.

Samtidig bruges den indledende samtale til for læremesterens vedkommende at vurdere, om lærlingen har de kvalifikationer, der skal til for at tackle de udfordringer, som den pågældende efter al sandsynlighed vil blive udsat for.

For lærlingens vedkommende vil det omvendte gælde, idet læremesteren naturligvis også efter lærlingens vurdering må besidde de kvalifikationer, som er nødvendige, for at selvudviklingsforløbet kan blive frugtbart for den pågældende.

Den indledende samtale vil således have undersøgende karakter og vil derfor også blive tilbudt til en favorabel pris. Forhør nærmere.

Herefter aftales det, evt. efter nogle dages betænkningstid, om et forløb skal påbegyndes, - og dette vil som minimum strække sig over 12 måneder og inkludere mindst 10 sessioner på hver ca. 90 minutter. Det vil efter denne periode være muligt for nogle at arbejde videre på egen hånd, medens andre vil vælge at følge op med enkelte sessioner fordelt efter eget ønske.

Man skal være alt overvejende sund og rask for at deltage i et selvudviklingsforløb. Deltagelse sker på eget ansvar, og mennesker, som er i medicinsk behandling, samt unge under 18 år, optages sædvanligvis ikke.

Til toppen

 

Konceptet fokuserer på ægthed, selvberoenhed og tolerance, - ikke på problemløsning.

Et vigtigt element i processen er at få en forståelse for og opøve færdigheder i at skelne, primært mellem fire aspekter, som til en vis grad overlapper og yder indflydelse på hinanden. Det drejer sig således om

Formålet med ovennævnte træning er at få en klar opfattelse af, hvor man selv står, og hvad man egentlig står for. En selvudviklingsproces er energikrævende, og det er af stor betydning, at man lærer at forvalte sin energi på en måde, der bidrager konstruktivt til forløbet. Samtidig bliver man i stand til at kommunikere på en klar og utvetydig måde.

Efterhånden bliver man også i stand til at erkende de skjulte sider i sig selv og hermed også til at acceptere og holde af sig selv med alle de "fejl og mangler", dette måtte indebære. Processen medfører at man bliver mindre sårbar, fordi man ved at integrere sine ømme punkter rent faktisk eliminerer dem. Formålet er at blive i stand til at fokusere sine kræfter på de områder, der er virkelig vigtige i ens liv i stedet for at bruge energi på at skjule og hemmeligholde ting, som når alt kommer til alt er uden betydning.

For de mennesker, der ønsker det, og som er parate til det, vil oplevelser, som med den herskende indstilling betragtes som mystiske eller overnaturlige, blive drøftet og forsøgt fortolket efter nogle principper, som involverer den enkeltes forståelse af sig selv. Drømme kan ligeledes indgå i forløbet, når dette findes relevant.

Ligegyldigt hvilken type oplevelser, det drejer sig om, vil disse blive tolket på en alvors-let måde. Det vil sige, at vi tager fortolkningerne med et gran salt, men ikke desto mindre seriøst. Vi ler ad fortolkningerne og ad os selv, når vores fornuft fortæller, at vi må være skøre, hvis vi overhovedet kan overveje at tage de fundne betydninger alvorligt. Men vi er ikke mere skøre, end at vi erkender, at vi som ægte mennesker i konstant udvikling er langt mere end det, som fornuften fortæller os.

Der vil altid herske tvivl og usikkerhed i de områder, hvor livet bevæger sig. Og alligevel kan det lade sig gøre at finde en tryghed i denne utryghed... det meste af tiden.

Imaginal Coaching og Selvudvikling arbejder på at skabe en modstandsdygtighed over for usikkerhed og utryghed. Vi arbejder på at forholde os på ægte vis til livets ægte usikkerhed, i stedet for at forholde os på illusorisk vis til den form for pseudo-sikkerhed, som fornuften har bygget op, og som mange mennesker indtil nu i vid udstrækning baserer deres liv på.


 Imaginal Coaching og Selvudvikling udvikler en høj grad af

 TOLERANCE, SELVBEROENHED OG ÆGTHED

Til toppen

 

Til

Tippe Consult

Læs mere om

Imaginal virksomhedsudvikling

 Læs mere om

Imaginal Supervision

Læs mere om

Baggrunden for det Imaginale Koncept

Læs mere om

 Imaginal Eksistensterapi